Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

 • Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen van CodeBlue, Codeblueshop.nl, Marsch Sportswear B.V.
 • Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling houdt in dat u deze Voorwaarden aanvaardt.
 • Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).


Aanbiedingen en overeenkomsten

 • Alle aanbiedingen van Codeblueshop.nl zijn vrijblijvend en Codeblueshop.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Codeblueshop.nl, nadat het volledig en correct invullen van het bestelformulier op de website van Codeblueshop.nl heeft plaatsgevonden.
 • Codeblueshop.nl is gerechtigd een bestelling te weigeren en/of voorwaarden aan de levering te verbinden.


Prijzen en betalingen

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • Terugbetaling: Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of op basis van het herroepingsrecht ontbonden wordt, zal uiterlijk binnen veertien dagen terugbetaling plaatsvinden.


Levering / Leveringstermijnen

 • De leveringstermijn van een artikel, dat voorradig is zoals aangegeven op de webwinkel, bedraagt maximaal 3 dagen of zoveel korter dan mogelijk is.
 • Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren en zal Codeblueshop.nl eventuele gedane betalingen binnen 14 werkdagen aan u terugbetalen.
 • Indien een artikel nog niet op voorraad is en er bestellingen voor dat artikel verzameld worden, zullen de artikelen worden uitgeleverd zodra het artikel weer op voorraad is. Dit wordt altijd duidelijk vooraf aangegeven zodat je hiervan op de hoogte bent.


Herroepingsrecht

 • Nadat de klant het bestelde artikel heeft ontvangen is deze verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren.
 • De consument heeft het recht aan de verkoper mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Je dient dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Codeblueshop.nl te melden. De klant dient het artikel te sturen naar het postbusnummer van Codeblueshop.nl. De kosten voor het retourzenden zijn voor rekening van de klant.
 • Indien de klant reeds betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Codeblueshop.nl ingevolge artikel 5.1. en 5.2. van deze Voorwaarden heeft herroepen, zal Codeblueshop.nl deze betalingen binnen 14 dagen nadat Codeblueshop.nl het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.
 • Codeblueshop.nl behoudt het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het aankoopbedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Codeblueshop.nl of de leverancier van het artikel) is beschadigd.


Privacy

 • Codeblueshop.nl zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • Tenzij de klant heeft aangegeven daarop geen prijs te stellen, zullen de gegevens worden opgenomen in het centrale bestand van Codeblueshop.nl. Deze gegevens worden gebruikt om onze artikelen en diensten af te stemmen op uw interesses en om u hierover te informeren.
 • Creditcardgegevens van de klant – zoals kaartnummer en vervaldatum – zullen door Codeblueshop.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen.
 • Codeblueshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Overmacht

 • Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Codeblueshop.nl ingeval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Codeblueshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.
 • Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Codeblueshop.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Risico

 • Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Codeblueshop.nl. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op de klant over.


Klachten

 • Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit of hoedanigheid van het product zullen door Codeblueshop.nl serieus in behandeling worden genomen.
 • De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Codeblueshop.nl binnen zeven werkdagen.
 • Codeblueshop.nl zal binnen tien werkdagen de klacht proberen op te lossen. Codeblueshop.nl zal de klant hierover berichten.


Toepasselijk recht

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.